Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS ve SOAP)

By LovelessGent
In Makale
Mar 27th, 2013
0 Comments
1678 Views

Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) Nedir?

KPS, Nüfus ve Vatandaşlı İşleri (NVİ) tarafından, MERNİS ve UAVT veri tabanında tutulan bilgileri sınırlandırılmış olarak alıcı kurumlar (kamu kurumları) ve diğer kişiler (diğer tüzel kişilikler) ile ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat süreyle, çevrimi içi paylaşılmasını sağlayan bir sistemdir. KPS ile; NVİ’de tutulan nüfus ve adres bilgileri, elektronik ortamda, kamu kurumları ile bunların dışında kalan diğer tüzel kişiliklerin hizmetine sunulmuştur. Kimlik paylaşım sistemi böylece, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri adresi gibi bilgi ve belgeleri nüfus müdürlükleri ile yazışma yapmadan veya vatandaşlardan istemeden doğrudan ve anında KPS’den temin ederek hizmet vermeleri mümkün hale gelmiştir.

Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS ve SOAP)

KPS İLE SUNULAN VERİLER NELER?

KPS, aşağıdaki verileri bünyesindeki servisler aracılığı ile sunmaktadır. Bu veriler, aile kütüklerindeki kayıtlar gibi Türk vatandaşlığının ispatında ve belgelendirilmesinde esas olduğu kadar kişinin kimliği, medenî hâli ve aile bağlarının belirlenmesinde de hukuken geçerli temel resmi bilgilerdir. Ayrıca, mevzuatta yapılan düzenlemeler ve hizmet gereği duyulacak ihtiyaçlar çerçevesinde KPS’de yer alacak bilgileri belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Kişi bilgileri:

a) Kimlik numarası, adı, soyadı, cinsiyeti, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum ve kütüğe kayıt tarihleri gibi kişisel bilgiler.
b) Medeni hâli, dini ve ölüm tarihi gibi durum bilgileri.
c) İl, ilçe, cilt, mahalle veya köy, aile sıra numarası ve birey sıra numarası gibi nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri.

Nüfus Cüzdanı Bilgileri:

SOAP kimlik paylaşımı kpsNüfus cüzdanı üzerinde yer alan bilgiler, 1/6/2000 tarihinden sonra düzenlenen cüzdanlarda seri ve no’su ile verildiği yer ve tarihi, 1/6/2000 tarihinden önce düzenlenmiş cüzdanlarda cüzdan seri, no ve verildiği maliye saymanlığının adı.

Nüfus Olay Bilgileri:

Evlenme, boşanma, soybağının düzeltilmesi veya reddi, ölüm, vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesi, yerleşim yeri ve diğer adres gibi kişilere ait nüfus olay bilgilerinin tarihi ve açıklamaları “Kimlik Paylaşım Sistemi”.

Adres Bilgileri

Kişinin bildirdiği mevcut yerleşim yeri adresi ve diğer adresleri.

Ulusal Adres Veri Tabanında Yer Alan Bilgiler:

Posta kodları, il, ilçe, bucak, köy ve mezra isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri ile sabit tanıtım numarası ve bina numarası gibi adres verileri ile tanımlanan coğrafi konum, kişisel ve kurumsal adres bilgisine ulaşmak için gerekli olan bilgiler.

İstatistik Bilgileri:

Doğum, ölüm, evlenme, boşanma sayıları gibi yerleşim birimi bazında ve belli bir zaman dilimine ait bilgiler. Bu bilgiler, kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına göre dizayn edilen ve belli girdi parametrelerine karşılık belirli çıktılardan oluşan KPS web sayfaları ve servisleri şeklinde sunulmaktadır. Sunulan servislerin listesi KPS ana sayfasından güncel olarak yayınlanmaktadır.

KPS İLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER NELER?

KPS veri tabanındaki bilgiler; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, anılan Kanun ve Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Nüfus Hizmetleri Kanunu

Kurum ve kuruluşların kişilerle ilgili iş ve işlemlerinde nüfus kayıtları esas alınmaktadır. Nüfus kayıtları birçok hakkın doğumuna esas olması nedeniyle nüfus kayıt örneği alınmasına ilişkin esas ve usuller 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası “Birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan kurumlar ve tüzel kişiler, yazılı olarak başvurmak ve istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle Bakanlık veya mülkî idare amirinin emri ile nüfus kayıt örneğini alabilirler. Bakanlık bu madde hükümlerini işletmek üzere Kimlik Paylaşımı Sistemi kurar.” hükmü gereğince İçişleri Bakanlığınca KPS kurulmuştur. KPS ile kişisel veri niteliğinde olan nüfus bilgilerin elektronik ortamda paylaşımı söz konusu olduğundan birincil mevzuat konumundaki bu Kanun ile belirli paylaşım esasları getirilmiştir. Bununla ilgili olarak, Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında “Bakanlık, Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres Paylaşımı Sistemi veri tabanlarında tutulan bilgileri bu Kanunda belirtilen esas ve usûller çerçevesinde kurumlar ile diğer kişilerin hizmetine açabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu esaslar ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanan ve KPS ile ilgili ikincil mevzuat niteliğindeki bu yönetmelik, KPS veri tabanındaki bilgilerin alıcı kurum ve diğer kişilerce elektronik ortamda paylaşılması ile ilgili Kanunda belirlenen esasları yineler ve usulleri ayrıntılı olarak düzenler. Bu usullere daha sonra değişik başlıklar altında değinilecektir.

2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Bu genelge ile kamu kurumları için KPS’nin kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Konu ile ilgili olarak, Genelgenin 2 inci maddesinde “Kırtasiyeciliğin ortadan kaldırılması Hükümetimizin öncelikli hedeflerindendir. Bu bağlamda, kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemlerde, nüfus müdürlüklerinden veya vatandaşlarımızdan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (ikametgâh ilmühaberi) ile nüfus kayıt örneği istenmeyecek, bu belgeler, ilgili kuruluş tarafından doğrudan KPS’den elde edilecektir.” denilmektedir. Aynı Genelgenin 1 inci maddesinde ise “… Henüz KPS’ye bağlanmayan kamu kurum ve kuruluşları ise hazırlıklarını en kısa sürede tamamlayarak KPS’ye bağlanacaklardır.” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi birinci fıkrasındaki “basılı ortamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortama taşınması ve veri tabanlarının diğer idarelerle paylaşılması esastır.” hükmü ve 8 inci maddesinin birinci fıkrası ‘e’ bendindeki “Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler [T.C. Kimlik Numarası gibi] istenebilir.” şeklindeki hükmü ile kamu kurumlarının KPS’yi kullanma zorunluluğu dolaylı olarak teyit edilmiştir.

Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS ve SOAP)

KPS’NİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ESASLAR

Nüfus kayıtlarının gizliliği nedeniyle ve kişisel verilerin korunması amacıyla kanun koyucu bu bilgilerin elektronik ortamda paylaşılmasını belirli esaslara bağlamıştır. Bu esaslar, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 inci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “Bakanlık, Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres Paylaşımı Sistemi veri tabanlarında tutulan bilgileri bu Kanunda belirtilen esas ve usûller çerçevesinde kurumlar ile diğer kişilerin hizmetine açabilir. Yerleşim yeri adresi bilgileri ancak kurumlar ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların paylaşımına açılabilir” (5490 Md. 45/1). Bu ilke ile ilgili olarak vurgulanması gereken iki husus bulunmaktadır. Birincisi, ‘esasların esası’ olarak nitelendirebileceğimiz KPS veri tabanında yer alan bilgilerin, bu Kanunun öngördüğü esas ve usuller doğrultusunda kurum ve kuruluşların paylaşımına açılabileceğidir. İkincisi ise, yerleşim yeri adresi bilgilerinin sadece kamu kurumları (söz konusu maddede geçen “kurumlar” ibaresi Kanunun “Tanımlar” bölümünde kamu kurumları olarak tanımlanmıştır) ve bankalara verilebileceği konusudur. Kanun koyucu burada, diğer verilerin kimlerle paylaşılabileceği ile ilgili herhangi bir sınırlama öngörmezken yalnızca yerleşim yeri adresi bilgisinin kimlere açılabileceği konusunda bir kısıtlamaya gitmiştir. “Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanındaki bilgilerin tamamı veya bir kısmı toplu halde hiçbir kuruma veya diğer kişilere verilemez. Kurumlar ve diğer kişiler kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sadece kayıtlarını tuttukları kişilerin bilgilerini alabilirler” (5490 Md. 45/2). Burada, KPS’den yararlanan kurum ve kuruluşlara veri tabanının tümü veya bir bölümünün toplu bir şekilde verilemeyeceği, bunun yerine sistemden faydalananların veri tabanından yalnızca tanımlanmış hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sorgulama yapabileceği ve ilgili kişilerin bilgilerini alabileceği kuralı getirilmiştir. Diğer bir ifadeyle, KPS’ye bağlanan kurum ve kuruluşların sistemde yetkilendirilirken teknik olarak sadece kişilerle ilgili alabilecekleri bilgiler açısından kısıtlanabildiği ancak bilgisi alınabilecek kişiler yönünden bir sınırlamaya tabi tutulamayacağı için hukuken yalnızca ilgili kişilerin bilgilerini alabileceklerinin altı çizilmektedir. “Kurumlar aldıkları bilgileri tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanamaz; ilgilisi veya bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilenler dışında kimseye veremez. Sistemin bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder” (5490 Md. 45/3). Bu esas gizlilikle ilgidir ve alıcı kurum ve kuruluşlar için KPS’den aldıkları bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini koruma yükümlülüğü getirmektedir. Sistemden alınan bilgileri tanımlanmış hizmetlerinin yerine getirilmesi dışında hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanamayacaklarını ve ilgilisi dışında kimseye veremeyeceklerini, bu sorumluluğun kişiler açısından görevlerin sona ermesinden sonra da devam edeceğini öngörmektedir. Daha önce de değinildiği üzere nüfus kayıtları gizli bilgiler olduğundan bu bilgileri işleyen nüfus memurlarında olduğu gibi KPS kapsamında paylaşılan bu bilgilerden faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorundadırlar. “Genel Müdürlükten [KPS’den] alınan bilgilerin iş ve işlemlerde kullanılmasının hukukî sonuçları bilgiyi alan kurumun sorumluluğundadır” (5490 Md. 45/4). Bu genel kural, KPS’ye erişim yetkisi verilen kurum ve kuruluşların sistem veri tabanındaki bilgileri, ilgili mevzuat ve yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda alması ve kullanması gerektiğini, aksi uygulamalardan doğacak hukuki sorumluluğun kendilerine ait olacağını düzenlemektedir.

KULLANILAN TEKNOLOJİ VE SORUMLULUKLAR

KPS merkezi yapıda, web tabanlı ve çok katmanlı mimariye uygun sekilde tasarlanmıs ve en güncel yazılım teknolojileri ile dünya standardı olan W3 organizasyonunca standartları belirlenen Web Servisleri (XML, WSDL, SOAP, Kimlik Paylaşım Sistemi) altyapısı kullanılarak gelistirilmistir. KPS, farklı platformların destekledigi Web servisleri ile hizmet vererek, farklı yapıdaki kurumların fazladan donanım ve yazılım yatırımı yapmaksızın sunulan hizmetlerden faydalanmalarını saglamıstır. Sistemin bu platform ve yazılım-bagımsız yapısı sayesinde kurum ve kurulusların, farklı platformlarda ve farklı yazılım araçları ile gelistirilmis kendi yazılımları içerisinden, KPS tarafından verilen hizmetlere erisebilmeleri mümkün olmaktadır. KPS’ye baglanan kurum ve kuruluslar bu hizmeti (kurumsal agları üzerinden) varsa kendi yasal bünyelerindeki tasra teskilatları veya subelerinde de saglar. Ancak, sisteme erisebilmesi için kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve sifrenin gizliligi ile tüm kullanıcılarının is ve islemlerinden sorumludur. KPSS alt kullanıcıları ile ilgili olarak IP kısıtlamasına gidilmesi, yetki ve sorumluluk tanımlaması yapılması ve yapılan sorgulamalara iliskin yetkilendirilmis kullanıcı kisi bazında geri izleme (log) bilgisi tutulması gibi tedbirlerin alınması da kurumun sorumlulugundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kimlik bilgilerini güvenli ve hızlı biçimde paylaşılmasını amaçlayan ve bu konuda mevcut bulunan ciddi bir standart eksikliğine çözüm olmayı hedefleyen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü XML Web servisleri ile Kimlik Paylaşımı sistemini başlattığını duyurdu.

Sistemin adresi : http://tckimlik.nvi.gov.tr/Web/WebServices.aspx

Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS)

1- KPS Sistemi ile ilgili şifreyi nereden ve nasıl alabiliriz?
KPS Sistemi ile ilgili http://www.nvi.gov.tr/Files/File/KPS/KAMU_KURUMLARI.doc internet adresinde gerekli açıklamalar bulunmaktadır.
2- Kimlik Paylaşımı Sisteminden kimler faydalanabilir?
KPS Sistemi ile ilgili http://www.nvi.gov.tr/Files/File/KPS/KAMU_KURUMLARI.doc internet adresinde gerekli açıklamalar bulunmaktadır.
3- Türkiye genelinde il ve ilçe kodlarına nasıl ulaşabilirim?


Kimlik Paylaşım Sistemi hakkında ayrıntılı bilgi:

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 28 Ekim 2000 tarihinden önce nüfus kütüklerindeki sağ ve ölü tüm kayıtlar “Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)” veri tabanına aktarılmış ve tüm kayıtlara Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası verilmiştir. Halen yaklaşık 140 milyon vatandaşımıza ait kimlik bilgileri MERNİS merkezi  nüfus veri tabanında yer almaktadır.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS veri tabanında yer alan  kişi bilgilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile  kamu hizmeti sunan kurumlarla   elektronik ortamda güncel ve hatasız bir şekilde on-line paylaşılmasını için  gerekli çalışmalara 2003 yılı içinde başlamıştır. İlk aşamada kamu kurum ve kuruluşlarının bu sistemle ilgili görüş ve talepleri alınarak değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bildirilen görüşler doğrultusunda ihale çalışmaları sonuçlandırılarak 09 Haziran 2004 tarihinde “Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS)” ihalesi gerçekleşmiştir. Proje 2004 yılı Aralık ayı sonu itibariyle hizmete hazır hale getirilmiş ve 2 Aralık 2004 tarihinde tüm kurumlara bir toplantı ile tanıtılmıştır. Proje 23 Şubat 2005 tarihinde bir Devlet Töreni ile hizmete açılmıştır. Bu tarihten itibaren alt yapısı uygun olan kurumlara teknik destek verilerek projenin uygulanmasına başlanmıştır.
MERNİS veri tabanını tarafından anlık güncellenen KPS veri tabanını kamusal alanda çoklu numara uygulamalarına son vererek yeni bir çığır açan ve dünyadaki pek çok projeye örnek olarak ülkemizin e-devlet otobanı olma özelliği taşıyan  MERNİS projesinin vatandaş odaklı hizmet anlayışına adapte edilmesi sağlanmıştır. Proje hayata geçirildiği andan itibaren tüm kamu kurumlarında tutulan fakat sağlıklı olmayan kişi bilgileri tekleşecek ve bilginin güvenilirliği sağlanacaktır. Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS ve SOAP), Elektronik ortamda yapılan tüm işlemlerde kimlik doğrulaması KPS üzerinden yapılabilecektir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yazışmalar ile alınan bilgiler elektronik ortamda alınabilecektir.  Tüm bu hizmetler kamu hizmetinin hızını arttıracak, yazışmalarda, postada yada yollarda oluşan kaynak ve zaman israfının önüne geçecektir. Şimdiye dek daha çok devletin işini kolaylaştıran e-devlet projeleri vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak bir misyonu da yüklenmiş olacaktır. Proje ayrıca e-devlet alanının giriş anahtarı da olacaktır. KPS veri tabanı  üzerinden;
Sorgulama hizmetleri;
Kimlik Paylaşım Sistemi’nden iki farklı yöntem ile sorgulama yapılabilmektedir.

Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS ve SOAP)

Web Sayfaları
Kurum ve kuruluş kullanıcıları KPS web sayfalarına girerek sorgulama yapabilecek ve yazıcıdan ilgili dökümleri alabileceklerdir.Yapılabilecek temel sorgulamalar şunlar olacaktır;
·        T.C. Kimlik Numarasına karşılık kişi bilgileri sorgulama
·        T.C. Kimlik Numarası ile ilgili kişinin açık kaydındaki kişi bilgileri sorgulanmaktadır.
·        Kişi bilgilerine karşılık T.C. Kimlik Numarası sorgulama
·        Kişinin adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum tarihi, doğum yeri ve cinsiyeti gibi bazı bilgilerine karşılık T.C. Kimlik Numarası sorgulanmaktadır.
·        Nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine karşılık kimlik bilgileri sorgulama
·        Kimlik Paylaşım Sisteminden kişinin nüfusa kayıtlı olduğu ilçe, cilt, aile sıra no, birey sıra no bilgilerine karşılık kişi bilgileri ve T.C. Kimlik Numarası sorgulanmaktadır.
·        Nüfus Kayıt Örneği Sorgulama
·        T.C. Kimlik Numarasına veya nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine karşılık Nüfus Kayıt Örneği olaylı veya olaysız olarak sorgulanabilmektedir.
Nüfus Kayıt Örneği,
·        Kişi Kayıt Örneği,
·        Kişinin ailesini de içeren Aile Kayıt Örneği,
·        Kişinin ailesi, anne, baba ve kardeşlerini de içeren Nüfus Aile Kayıt Örneği
olarak farklı şekillerde alınabilmektedir.
Web Servisleri (XML Altyapısı)
Kurum ve kuruluşlar kendi uygulamalarına yapacakları ekler veya kendi geliştirecekleri uygulamalar ile KPS Web Servislerine erişerek sorgulama yapabilecektir.
Web Servislerinin kullanımı web sayfalarının kullanımına oldukça benzemektedir. Aradaki fark bilgilere WEB tarayıcısı yerine herhangi bir uygulama içerisinden erişilebilmesidir.
Kurumlar kendi uygulamaları veya yeni geliştirecekleri yazılımlar içerisinden KPS Web Servislerine erişip sorgulama yapabileceklerdir. Sorgulama sonucunda KPS’den elde ettikleri verileri kendi uygulamalarında görüntüleyebilecek veya bu bilgiler ile kendi veri tabanlarını otomatik olarak güncelleyebileceklerdir. Web Servisleri ve Web Servislerinin veri iletim formatı olan XML, Uygulama Geliştirme yazılımlarının büyük bir kısmı tarafından desteklenmektedir.
Bağlantı Koşulları;
  • Kimlik Paylaşım Sistemi güvenliği, kurum ve kuruluşlar ile SSL (Secure Sockets Layer – SSL) kurularak sağlanacaktır.
  • Her kullanıcıya sisteme giriş yapabilmesi için bir “kullanıcı adı” ve “güvenlik kodu” verilecektir.
  • SSL ile, kullanıcı ile sistem arasındaki iletişim şifrelenmiş bir kanal üzerinden aktarılacaktır.
Bu şifrelenmiş kanal,
  • Kullanıcıya ait kullanıcı adı ve güvenlik kodunun,
  • Kullanıcının yaptığı sorguların,
  • Kullanıcıya verilen yanıtların
üçüncü şahıslardan gizliliğini sağlayacaktır. KPS kapsamında yapılan her türlü işlemin geri izleme bilgisi de tutulacaktır.
KPS Projesinin çalışma prensipleri;
•         Güvenlik
•         Hızlı erişim
•         Dünya standartlarına uygun esnek bir yapı
•         İleriye yönelik tasarım
•         Kolay yönetilebilirlik
olarak hedeflenmiştir.
Proje devlet ile vatandaşın işlemlerini aynı derecede kolaylaştıracak ülkemizde uygulanacak ilk proje olacaktır. Proje aynı zamanda ülkemizdeki e-devlet mantalitesini değiştirerek ona şekil verecek bir misyon da ifa edecektir.  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü halen yürüttüğü projelerle vatandaş ile devlet arasındaki şefkatli bağları kurmayı hedeflemiş ve devletin tüm kurumlarıyla olduğu fakat görünmediği bir düzlemde yerini alma çabalarını sürdürmektedir.

Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS ve SOAP)

KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ BAŞVURU ESASLARI
 
 
1- Başvuru nasıl yapılır?
           
Yeni TC Kimlikler ve SOAP kimlik paylaşımı kps akıllı kimlikler ” Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği ” ve 21/09/2006 tarihli ve 26296 sayılı Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgilerin Ücretlendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ” ile, Kimlik Paylaşımı Sistemi servislerinin  incelenerek, Parametrelerin hangilerinden faydalanılmak istenildiği ve yasal gerekçesinin belirtilerekT.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne resmi bir yazıyla başvuru yapılacaktır. Başvuru yazısının aslının gönderilmesi gerekmektedir. Bu başvuruda Kurumlar, ilgili yazışma adresi, telefon, faks ve mail adreslerini belirteceklerdir. Yapılan yazışmaların gizlilik dereceli olması nedeni ile gereken özenin gösterilmesi sağlanacaktır. Ayrıca başvuru kendi kurumları adına yapılacak olup diğer bir kurum adına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerekli başvurunun yapılmasından sonra olumlu veya olumsuz olarak cevap verilecek olup işlem aşamasının sorulmaması rica olunur. (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki cetvellerde yer almayan kurumlar ücretlidir.) Her kurumun sistemden alacağı servis hizmeti farklı olup sistemin kullanımında hangi bilgilerin alınmasına yetkili olunduğu imzalanan ikili anlaşmanın eki kps servislerinde yer almaktadır.
           Hizmet, kurumların Merkez teşkilatlarına verilecek olup ilgili kurumların taşra teşkilatlarına hizmetin dağıtımı kendi merkez teşkilatı tarafından yapılacaktır.  KPS, Bu nedenle;
-Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer belediyelerin alt birimlerine kendi Belediye Başkanlıklarınca,
-İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve özel öğretim kurumlarına(Sürücü Kursları, Dil Kursları,vs)Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce,
-Mal Müdürlüğü, Defterdarlık ve Vergi Dairelerine Maliye Bakanlığınca,
-İlçe özel idarelerine Kaymakamlıklarca veya İl Özel İdarelerince,
-Tapu Müdürlüklerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce,
-İl sağlık müdürlükleri, ilçe sağlık grup başkanlıkları, devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarınaSağlık Bakanlığınca, (Özel Hastanelere Genel Müdürlüğümüzce)
-İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine, Karakollara Emniyet Genel Müdürlüğünce,
-Müftülüklere Diyanet İşleri Başkanlığınca,
-İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca,
-İl ve İlçe Telekom Müdürlüklerine, Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğünce,
-Mahkemelere, Savcılıklara, Adalet Dairelerine ve İcra Dairelerine Adalet Bakanlığınca,
-Askeri Mahkeme ve Savcılıklara Genel Müdürlüğümüzce, Askerlik Şubelerine Milli Savunma Bakanlığınca, Askeri Kurumlara Genel Kurmay Başkanlığınca,
-İlçe seçim kurullarına Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca,
-Kültür ve Turizm Müdürlüklerine, Müze ve Kütüphanelere Kültür ve Turizm Bakanlığınca,
-Orman İşletmeleri ve Bölge Müdürlüklerine Çevre ve Orman Bakanlığınca,
-Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca,
– Meteoroloji İstasyon Müdürlükleri, Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce,
 
-Denizcilik Müsteşarlığı Taşra Teşkilatına (Bölge Müdürlükleri, Liman Başkanlıkları), Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığınca,
 
-SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığının Taşra Teşkilatlarına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca,
-İl ve İlçe Sivil Savunma Müdürlüklerine Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce veya Valilik ve Kaymakamlıklarca,
-Çocuk Yuvalarına ve Huzurevlerine Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce,
– İl Dernekler Müdürlüklerine Dernekler Dairesi Başkanlığınca,
-Fakültelere ve Üniversite Hastanelerine Üniversite Rektörlüklerince,
– Bankalara kendi Genel Müdürlüklerince,
-İl ve İlçe Jandarma Bölge Komutanlıkları ve Karakol Komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığınca,
– Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü veya Kaymakamlıklarca,
diğer kurumların taşra teşkilatlarına da aynı şekilde hizmet kendi Merkez teşkilatlarınca verilecek olup ilgili kurumların müracaatlarını kendi kurumlarına yapmaları gerekmektedir.
NOT: Başvuru yazısını lütfen posta ile gönderiniz, kargo ya da isme göndermeyiniz.
 
 
2- İkili Anlaşma imzalanması
Başvurusu uygun görülen kurumlar İkili Anlaşmayı imzalamak için davet edilecektir. İkili Anlaşmayı imzalamaya yetkili kişiler Daire Başkanı veya üst düzey yetkili kişiler olacak olup anlaşma karşılıklı olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde imzalanacaktır. Bakanlığımızca kurumlara ve diğer kişilere gönderilen davet yazısı akabinde İkili Anlaşma’nın imzalanabilmesi için Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na, imzalamaya yetkili kişinin görevlendirme yazısını resmî yazı ile bildiriniz ve sonrasında randevu alınız. (Randevular KPS bürosundan alınacaktır. Kimlik Paylaşım Sistemi)
      
 
3- Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlantı şekli nasıldır?
 
        KPS’ye bağlantı şekli SSL (Secure Sockets Layer)
 
4- KPS kullanımına nasıl başlayabilirsiniz?
kimlik paylaşım sstemi (KPS ve SOAP) yeni nesil akıllı kimlikler   İkili anlaşma  imzalandıktan sonraKPS Bilgi Formunun eksiksiz olarak doldurulup posta yoluyla kurumumuza ulaştırılacaktır. İletişim telefonlarına cep telefonları yazılmayacaktır. Bağlantı çalışması Genel Müdürlüğümüzce yapılacak olup kurumların başka bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Statik IP’si bildirilen kurumlara sıra ile şifre verilmektedir (Bir adet IP bildirilecektir.). İlgili kurumlar Genel Müdürlüğümüzce telefonla aranıp KPS bilgi formunda ismi belirtilen yetkili kişilerden birisine şifre verilecektir.
 Şifre her kuruma bir adet verilecek olup hizmeti kurumlar kendi taraflarında dağıtabileceklerdir.  Kullanılan hizmet web servis teknolojisi ile sunulduğundan kurumların kendi ihtiyaçları doğrultusunda yazılımlarına entegrasyonu için bu web servisleri kullanabilen yazılımların geliştirilmesini sağlamaları gerekir. Konu ile ilgili Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış teknik destek sayfasının adresinehttps://kps.nvi.gov.tr/mernis.kps.web.samples/default.htm (Bu adresi görebilmek için başvuru işlemlerinin tamamlanmış ve şifre alınmış olması gerekir.) ulaşılabilir ve bunun dışında kurumların entegrasyonları ile ilgili karşılaştıkları kendi işleyişlerine dayanan problemlerle ilgili destek verilmeyeceğinden kurumlar kendi taraflarında bu sorunları çözüme kavuşturmak durumundadırlar.
Verilen şifreyle Kurum KPS’yi kullanmaya başlayabilecektir. Kullanıcı bazında geri izleme bilgilerini tutma yükümlülüğü hukuki olarak sistemden faydalanan kurumdadır. Sistemden yapılan sorgulamalar resmi olarak geçerli olup ilçe nüfus müdürlüklerinden aynı bilgilerin istenilmesine gerek yoktur.
 
5- İletişim
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136
PK: 06200     Yenimahalle / ANKARA 
 
KPS Şube Müdürlüğü                                                KPS Teknik Büro
KPS Şefliği                                                                 Network – Bağlantı:
Tel    : 0 312 591 23 32 / 591 23 69                            Tel : 0 312 397 07 76 / 0 312 397 07 93
Faks : 0 312 397 30 78                                               Yazılım – Kullanıcı Adı / Güvenlik Kodu:
                                                                                    Tel : 0 312 591 22 65

Sağlık Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) duyurusu

Sağlık Bakanlığı tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) Versiyon 2’nin devreye alındığı duyurulmuştur.

Sağlık Bakanlığı Kimlik paylaşım sistemi (KPS) duyurusuSağlık Bakanlığı tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) Versiyon 2’nin devreye alındığı duyurulmuştur;

Kimlik Paylaşım Sistemi Versiyon 2 devreye alınmıştır.

Karşılaşılan problemler  [email protected] adresine e-posta ile bildirilmelidir. İl Sağlık müdürlükleri KPS yönetim panelinehttps://kpsyonetim.saglik.gov.tr/login.aspx   adresinden ulaşacaktır.

Yönetim Paneli Yardım dokümanını indirmek için tıklayınız.

Servislere https://kps.saglik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
KPS Versiyon 2 servislerinden yararlanmak isteyen firmalar(HBYS,AHBS gibi yazılım hizmeti veren firmalar) firma istek formunu doldurup  Uygulama Geliştirme Şube Müdürlüğüne göndermelidir.

Ayrıca  kendi personeli  ile yazılım geliştiren birimlerin, kurum ve kuruluşların resmi yazı ile ekinde kurumistek formunu doldurarak göndermeleri gerekmektedir.

Firma İstek formunu indiriniz.

Kurum istek formunu indiriniz.

Formların gönderileceği adres:
Sağlık Bakanlığı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Uygulama Geliştirme Şube Müdürlüğü
Mithatpaşa cad. No:3 B blok Z03 Sıhhiye
Çankaya/Ankara

Not: Gerekli bilgiler istek formlarındaki e-posta adreslerine gönderilecektir.

Bilgi için: [email protected]

Önemli Not Lütfen Okuyun:

Kimlik Paylaşım Sistemi yani KPS,  [email protected] adresine istek formlarını taratıp  göndermeyiniz. İmzalı ve kaşeli olmayan  formlar geçersiz sayılacaktır.Belirtilen süreye kadar Formlar elden  teslim edebilir yada Posta veya kargoyolu ile  elimizde olacak şekilde göndermeniz gerekmektedir.  Kurumlar yazılımlarını(HBYSlerini vb.) firmalardan temin etmişse kurum değil firmalar firma istek formunu doldurup gönderecektir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook

sixteen − nine =